Att lära sig läsa och skriva öppnar dörrar till en ny värld. Att läsa innebär så mycket mer än att kunna ta del av fantastiska berättelser. Det påverkar hela livet och det ger möjlighet att påverka. Så det är ingen liten sak, läsning.

Därför skrev vår tidigare pedagog Eva ihop fakta om barns läsning och hur ett barn lär sig att läsa – en text som nu är mer aktuell än någonsin!

Trevlig läsning!

Symboler och bokstäver

Barn möter symboler över allt, på matförpackningar, på leksaker, på kläder, på godispåsar och på surfplattan och mobilen. Utomhus finns symboler på affärer, de ser trafikskyltar och bilmärken. Varje symbol har ett budskap, att lära sig tolka symboler i sin omgivning är en viktig grund för ett barns fortsatta läs- och skrivutveckling. Som vuxen kan man bli förvånad över det lilla barnet som med stor förtjusning pekar på GB-gubben och säger ”glass”. Eller när Maja säger ”min bokstav” och pekar på det gula M-et på McDonalds skylten. Att lägga märke till och känna igen symboler är en nödvändig förmåga att utveckla för att så småningom kunna förstå alfabetet och dess symboliska innebörd för språkljuden. Bokstäver ÄR just symboler.

Hur lär sig barn att läsa?

Förmågan att kunna läsa består av flera olika delar, avkodning, läsförståelse och motivation. Varje del behövs för att kunna utvecklas till en god läsare. Varje del går också att påverka och stärka. För att knäcka läskoden krävs att man kan koppla ihop bokstav och språkljud och få det till ord, avkodning. När avkodningen går automatiskt och man får flyt i läsningen kan man lägga sin energi på att förstå textens innehåll, läsförståelse. Syftet med läsning är ju trots allt att förstå det man läser. Om de runt omkring den som försöker lära sig läsa har en positiv inställning till läsning så ökar motivationen hos den som ska lära sig. Läs mer om begreppen nedan.

Vad innebär avkodning inom läsningen?

Avkodning, färdigheten att tolka tecken till ord, bygger på en rad delfärdigheter; Fonologisk medvetenhet, förståelsen för att ord består av ljud. Bokstavskunskap, kunskapen om bokstävernas namn, deras utseende och deras korresponderande ljud. Alfabetisk avkodning att kunna koppla bokstäver till ett ljud och sedan smälta samman dessa till ett ord. Och slutligen automatiserad avkodning, då det räcker med att bara läsa en del av ordet för att förstå ordets innehåll eftersom man har lärt sig att vissa bokstavskombinationer blir ett visst ljud. När dessa fyra färdigheter sitter går läsningen snabbare och man behöver inte ljuda igenom alla ord.

Vad innebär läsförståelse?

Läsförståelse är förmågan att tolka och förstå en läst text. God läsförståelse påverkar möjligheterna att utveckla kunskap i alla skolämnen och genom hela skoltiden. God läsförståelse är också nödvändig för att klara sig i ett samhälle som bygger på skriftspråklig kompetens. Läsförståelse är en process av tolkning och meningsskapande som pågår hela livet. Hur den utvecklas är beroende av vilka texter man möter och hur man möter dem.

Motivation till läsning

Att vara läskunnig är en sak, att vilja läsa en annan. Läsning är trots allt en ansträngande aktivitet som man kan välja att göra eller inte göra. För att bli en läsare krävs motivation. Motivation är en förutsättning för att lära sig läsa samt för att redan läskunniga ska bli läsare. Betydelsefulla faktorer som skapar läsmotivation är bla litteraturens upplevda relevans för det egna livet och tillgången till ett större läsmaterial, ett rikt varierat läsmaterial kommunicerar att läsning är en värdefull och givande aktivitet. Vidare behövs generöst med tid till läsning och en möjlighet att välja vad som ska läsas. Även möjligheten till social interaktion kring det lästa, att få prata om det man läst, är en viktig motivation till läsning.