Vem & Vems?

Programmet har utgått.

Med skolprogrammet Vem (från 3 år) erbjuder Junibacken en möjlighet för förskolan att arbeta med att identifiera, reflektera kring och uttrycka sina känslor. Programmet bygger på Stina Wirséns populära böcker och innehåller både eget skapamde och en teaterföreställning. Förhoppningen är att dessa båda skall ge barnen stöd och stimulans i deras sociala utveckling och i förlängningen kunna främja varje barns kamratrelationer samt skapa en trygg barngrupp där alla barn känner att de har en plats, respekteras och respekterar andra.

Vi pratar om vad olika känslor heter, hur de kan kännas i kroppen, när det kan kännas och att det finns nyanser i en och samma känsla. Programmet är utformat enligt följande: först skapar barnen egna bilder utifrån Stina Wirséns illustrationer av Vem-djuren. Sedan ser gruppen föreställningen Vem & vems? som bygger på Stinas böcker Vem städar inte? och Vems mormor?.

Skapande verkstad 10.00 – 10.45, Föreställning 11.00 – 11.20

Praktisk information och pris

Max 15 barn (inget minimiantal)
Eget kreativt skapande i vår Paviljong 45 min, föreställning ca 20 min, 1 350 kr ex moms. Priset inkluderar inträde till Junibacken, tillgång till våra lekmiljöer, 1 tur i vårt sagotåg, möjlighet att se våra teaterföreställningar samt delta i våra sångstunder. Junibacken har inget matsäcksrum men grupper som bokat pedagogiskt program har efter genomfört program möjlighet att äta i rummet där workshopen hölls.

Till detta program finns ett pedagogiskt material som du som pedagog kan ladda ner och använda för att arbeta med före och efter besöket på Junibacken.

PDF för nedladdning

Handledning

Kopplingar till förskolans läroplan

Utifrån Förskolans värdegrund och uppdrag ger det pedagogiska programmet Vem möjlighet för förskolan att arbeta med följande:

 • Utveckla förmågan till empati och omtanke om andra
 • Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
 • Verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras
 • Ta till vara varje barns förmåga att vilja ta ett större ansvar för sig själv och för samvaron i gruppen

Junibackens pedagogiska program Vem knyter an till följande mål och riktlinjer i förskolans läroplan:

2.1 Normer och värden
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra,
 • Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • Utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den
 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

2.3 Barns inflytande
Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar